Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım İnşaat Sözleşmeleri

15 Mart 2017 yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıda yazılı sözleşmelere uygulanacak damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak değiştirilmiştir. – Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, – Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Konut ve İşyeri Devirlerinde Yeni Tapu Harç Oranları

15 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tapu harçlarına ilişkin yapılan değişiklik aşağıdadır. Buna göre: – Yalnızca konut ve işyerleri (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) için uygulanmak üzere, söz konusu taşınmazların bedel karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak veya trampa hükümlerine göre ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Yurtdışından Alınan Türk Lirası Kredilerde KKDF Oranı

15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme ile Türk Lirası kredilerde de döviz cinsinden alınan kredilere benzer şekilde kredinin vadesine bağlı olarak KKDF oranı farklılaştırılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF oranı: ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Bağımsız Denetim Hadleri

2016 /8549 SAYILI KARAR GEREGİNCE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER. 19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete ’de 2016/8549 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.bu karara göre, (1) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinde KDV oranı ve tevkifat hakkında

İlgili özelge T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : 10.04.2017 SAYI : 39044742-130[Özelge]-98945 KONU : Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinde KDV oranı ve tevkifat hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tıp merkezi olarak faaliyette bulunan Şirketinizde istihdam edilen doktorlardan bazılarının ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

BOBİ FRS Uygulama Hadleri

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Tebliğe göre Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Döviz Kuru Hakkında Özelge

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı :11395140-105[VUK-1-20626]-256502 18.08.2017 Konu: Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; T.C. Merkez ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Kamu Borç Finansmanı Amacıyla Altına Dayalı Olarak İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarında Kaynakta Stopaj Oranı

Bakanlar Kurulunca 27 Eylül 2017 tarihlinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 maddesi kapsamındaki gelirlerin kaynakta vergilendirilmesine ilişkin 2006/10731 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe ilişkin 2017/10840 sayılı Kararnameye göre; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen kazançlar, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı

TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasallaşan kanunla ilk defa zorunlu arabuluculuk yasaya eklenmiş oldu. Bu düzenlemeye göre, kanuna, bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvuru dava şartı olarak kabul edildi. Davacının, bu uyuşmazlıklar sonrasında arabulucuya gitmeksizin dava ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız

Serbest Meslek Erbabları için Elektronik Defter-Beyan Sistemi Kullanma Mecburiyeti

Serbest Meslek Erbabı için Defter-Beyan Sistemine Dâhil Olma Zorunluğu 17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının iki adet genel tebliği yayımlanmış bulunmaktadır. Bu genel tebliğlerden ilki olan 486 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflerle birlikte serbest meslek erbabı için, 1 ...
Sirkülerin Devamı İçin Tıklayınız